• آدرس مرکزی: مازندران، چالوس، میدان خط 8، 300 متر داخل کمربندی سمت راست
  • 01152253300
  • 25000 تومان/45000 تومان

    سوپ

    • کیلویی - 45000 تومان
    • یک نفره - 25000 تومان