• آدرس مرکزی: مازندران، چالوس، میدان خط 8، 300 متر داخل کمربندی سمت راست
 • 01152253300
 • 50000 تومان

  بندری

 • 50000 تومان

  املت عدسی

 • 50000 تومان

  املت لوبیا

 • 40000 تومان/70000 تومان

  عدسی

  • کیلویی - 70000 تومان
  • یک نفره - 40000 تومان
 • 40000 تومان/70000 تومان

  لوبیا

  • کیلویی - 70000 تومان
  • یک نفره - 40000 تومان
 • 45000 تومان

  نیمرو لوبیا

 • 45000 تومان

  نیمرو عدسی