• آدرس مرکزی: مازندران، چالوس، میدان خط 8، 300 متر داخل کمربندی سمت راست
 • 01152253300
 • 30000 تومان

  بندری

 • 27000 تومان

  املت عدسی

 • 27000 تومان

  املت لوبیا

 • 25000 تومان/45000 تومان

  عدسی

  • کیلویی - 45000 تومان
  • یک نفره - 25000 تومان
 • 25000 تومان/45000 تومان

  لوبیا

  • کیلویی - 45000 تومان
  • یک نفره - 25000 تومان
 • 25000 تومان

  نیمرو لوبیا

 • 25000 تومان

  نیمرو عدسی