• آدرس مرکزی: مازندران، چالوس، میدان خط 8، 300 متر داخل کمربندی سمت راست
  • 01152253300
  • 30000 تومان/55000 تومان

    حلیم

    • کیلویی - 55000 تومان
    • پرسی - 30000 تومان